ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿ

ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿ

ನದಿಯೊಂದು ಹರಿದಿತ್ತು್ ಮರವೋಂದು ಬದಿಗಿತ್ತು
ಅದರ ಮೇಲಿತ್ತೊಂದು ಕೋತಿ
ಮೊಸಳೆಯಾ ಸಂಸಾರವೊಂದಿತ್ತು ನದಿಯಲ್ಲಿ
ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ

ಗಂಡು ಮೊಸಳೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಕೋತಿಯನು ತಾ ಕಂಡು
ಮುಗುಳು ನಗೆಯನು ನಗಲು ಸ್ನೇಹದಿಂದ
ಕೈ ಬೀಸಿ ಹಣ್ಣೆಸೆದು ಕೋತಿಯದು ಸ್ಪಂದಿಸಿತು
ಸಹಜೀವಿಗಳಿಗಿರುವ ಪ್ರೇಮದಿಂದ

ದಿನವಾರ ಮಾಸಗಳು ಕಳೆದಿರಲು ಜೀವಿಗಳ
ಸ್ನೇಹವದು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿ
ಹಣ್ಣುಗಳ ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೊಡುತಿರಲು
ಅವಳದರ ರುಚಿ ಸವಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ

ಹೆಣ್ಣು ಮೊಸಳೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾಸೆ ಅಂಕುರಿಸಿ
ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಲು ಕೆಟ್ಟ ಬಯಕೆ
ಇಷ್ಟು ರುಚಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ದಿನದಿನವೂ ತಿನುತಿರುವ
ಕೋತಿ ಮಾಂಸದ ರುಚಿಯ ಸವಿವ ತುಡಿಕೆ

ಮನದಲ್ಲೆ ಹೊಸದೊಂದು ಯೋಜನೆಯ ತಾ ಹೊಸೆದು
ಗಂಡು ಮೊಸಳೆಯ ಮುಂದೆ ಬಯಕೆ ಇಡಲು
ಹೌಹಾರಿ ಮೊಸಳೆಯು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿತು ತನ್ನ ಆಸೆ ಬಿಡಲು

ಆಸೆಯಾ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯು
ಬಯಕೆಯನು ಬಿಡೆನೆಂದು ಹಠವ ಮಾಡಿ
ಕೋತಿ ಮಾಂಸವು ತನಗೆ ಸಿಗದಿರಲು ಈ ಜಗವೆ
ತೊರೆವೆನೆಂದಿತು ಕೆಟ್ಟ ಶಪಥ ಹೂಡಿ

ಹೆಂಡತಿಯ ಬಿಡಲಾರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲಲಾರ
ಗಂಡು ಮೊಸಳೆಯು ದಿನವು ತೊಳಲಿ ಬಳಲಿ
ಕೊನೆಗೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರವಾಗೆ
ಕೋತಿಯನು ಕರೆತರಲು ಹೊರಟಿತಲ್ಲಿ

ಅಂತರ್ರತ್ಮವು ಚುಚ್ಚಿ ಮನವು ನೋವಾಗುತಿರೆ
ಇದಕೇನು ಕಾರಣವ ಕೊಡುವೆನೆಂದು
ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನಿಹೆನು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಹಳು
ಕೋತಿ ಜೊತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಳಲು ಬಂದು

ಮನವನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮವನು ಒಲಿಸುತ್ತ
ಕೋತಿಯಿರುವಾ ಮರದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯೆ
ದಿನದಂತೆ ಕೋತಿಯದು ಹಣ್ಣುಗಳ ನೀಡಿರಲು
ಮೊಸಳೆಯದು ಔತಣಕೆ ತಾನು ಕರೆಯೆ

ಮುಗ್ಧ ಕೋತಿಯು ನಂಬಿ ಒಪ್ಪಿ ಅಣಿಯಾಗುತಲಿ
ಮೊಸಳೆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಲು
ಅರ್ಧ ನದಿಯನು ದಾಟಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದೊಳಿರಲು
ಮೊಸಳೆಯು ನಿಜವನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲು

ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ಸವಿಯೆ
ನನ್ನ ಹೆಂದತಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವಳೆನಲು
ಒಡನೆಯೆ ಕೋತಿಯದು ಸಂತಸವ ತೋರಿಸುತ
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವೆನೆನಲು

ಮೊಸಳೆ ತೂಗಿತು ತಲೆಯ ಕೇಳಿ ಕೋತಿಯ
ಅಭಯ ಕಪಿರಾಯ ನುಡಿದಿತ್ತು ಬೇಸರದಲಿ
ಹೊರಡುವಾ ಭರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನು ಮರದಲ್ಲೆ
ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಹೆ ನಾನು ನಿಂಜೊತೆಯಲಿ

ನೀಯೆನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ನಾನದನು
ಹೊತ್ತು ಬರುವೆನು ನಿನ್ನ ಮನ ತಣಿಸಲು
ಮೊಸಳೆಯದು ಸಂತಸದಿ ಕೋತಿಯನು ಮರದೆಡೆಗೆ
ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆಯೆ ಹೊತ್ತು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು

ದಡದಲ್ಲಿ ಮರ ಬರಲು ಮಂಗ ಠಣ್ಣನೆ ಜಿಗಿದು
ಮರದ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಗೇರಿ ಕುಳಿತು
ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತಲಿ ಮೂರ್ಖ ಮೊಸಳೆಯದು ನೋಡುತಿರೆ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು ಅದರ ನಡತೆ ಕುರಿತು

ಎಲವೋ ಮೊಸಳೆಯೆ ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಜೀವಿಯೆ
ಹೌದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನೀನೆಂದು ಅರ್ಹನಲ್ಲ
ಮೋಹ ಪಾಶದಿ ಸಿಲುಕಿ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ತುಲನೆ
ಮಾಡದಿರೆ ದುಃಖದಿಂ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ!!

ಡಾ.ಸುದರ್ಶನ ಗುರುರಾಜರಾವ್.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s