ಆನೆ ಮತ್ತು ಇಲಿ

ಆನೆ ಮತ್ತು ಇಲಿ

ಆನೆಯೊಂದು ಕಾಡಲಿತ್ತು
ಗಂಭೀರ ಭಾವ ಹೊತ್ತು
ಕಾಡಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅದನು ಬಲ್ಲವು
ತಾನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಾಯ್ತು
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿದರಾಯ್ತು
ಎಂದು ನಂಬಿದಾನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತಿದ್ದವು

ಹಿಗ್ಗದಂತೆ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ
ಕುಗ್ಗದಂತೆ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ
ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನು ಆನೆ ಕಾಣಲು
ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ಇಲಿಯು ಒಂದು
ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂದು
ತಿಳಿಯದಲೆ ಜಾನನಂತೆ ಮದಿಸಿ ಮೆರೆಯಲು

ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಮೇರೆ ಮೀರಿ
ಎಲ್ಲರಲ್ಲು ಮೂಗು ತೂರಿ
ಬಿಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ಸೂತ್ರಗಳನು ನೀಡುತಿದ್ದಿತು

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಸಿಗಲು
ನಡೆಯಲಾಗದಂಥ ಇಲಿಯು
ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇನು ಎಂದು ಕೇಳಿತು
ಮತನಾಡದಂತೆ ಗಜವು
ಗೋಣುಹಾಕಿ ಆಯಿತೆನಲು
ಠಣ್ಣನೆಂದು ಬೆನ್ನನೇರಿ ಇಲಿಯು ಕುಳಿತಿತು

ಬಾಯಿಬಡುಕ ಮೂರ್ಖ ಇಲಿ
ದಾರಿ ಪೂರ ಬಡಬಡಿಸುತಲಿ
ಆನೆ ತಲೆಯ ಚಿಟ್ಟುಹಿಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಆನೆ ತಾನು
ಆಡದಂತೆ ಮಾತನೇನು
ಇಲಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ -ಕೇಳದಂತೆ ನಡೆಯಿತು

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಳೆಯು ಸಿಗಲು
ನೀರುತುಂಬಿ ಹರಿಯುತಿರಲು
ಇಲಿಯು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲು ತಾನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿತು

ನೀರು ಬಹಳ ಆನೆಯಣ್ಣ
ಸೆಳವು ಬಹಳ ಇರುವುದಣ್ಣ
ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳಬಹುದು
ಸೆಳವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಬಹುದು
ನನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲದಿರಲು ಉಳಿವು ದುಸ್ತರ

ಮನಸಿನಲ್ಲೆ ಆನೆ ನಗುತ
ಭೀತಿ ಇರದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ
ಸೆಳತಕಿನಿತು ನಲುಗದಂತೆ ನದಿಯ ದಾಟಲು
ಹರುಷದಿಂದ ಇಲಿಯು ನಲಿದು
ವಿಜಯ ತನ್ನದೆಂದೆ ಬಗೆದು
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ರಶಂಸೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು

ಮುಂದೆ ಹೌದು ಎಂದು ನುಡಿದು
ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೂಗು ಮುರಿದು
ಇಲಿಯ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರು

ದುಡಿವ ಶಕ್ತಿ ಆನೆಯಂತೆ
ಬರಿಯ ಮಾತು ಇಲಿಯ ಸಂತೆ
ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಜಗದಿ ನಾವೆ ಪಡೆವೆವು
ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಇಲಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವ ಕೊಡಲು ಕೊನೆಗೆ
ನಮಗೆ ನಾವೆ ವೈರಿಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡುವೆವು.

ಡಾ.ಸುದರ್ಶನ ಗುರುರಾಜರಾವ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s